Celé Česko čte dětem

Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem, neboť předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví,  rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně.

Evropský sociální fond

Projekt Jesle Kulíšek byl podpořen z Evropského sociální fondu z operačního programu zaměstnanost a mobility pracovních sil.

 

Číslo a název výzvy: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015787 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Harmonogram projektu: 1.3. 2020 - 28.2. 2022 

Cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované jako registrovaná dětská skupina

Pojištění

V jeslích Kulíšek dbáme v první řadě na bezpečnost. Vaše děti jsou u nás pojištěny pro případ úrazu a také odpovědnosti za způsobené škody třetím stranám.

Moje dětská skupina

Naše jesličky jsou součástí projektu Moje dětská skupina, která se zaměřuje na slaďováním rodinného a pracovní života, spolupracuje s rodiči, zaměstnavateli i provozovateli nejrůznějších zařízení pro péči o předškolní děti, včetně dětských skupin.